Ad

Komisia zverejnila report o LTC 2018

Európska komisia uverejnila správu Výzvy v dlhodobej starostlivosti v Európe - Štúdia národných politík 2018.

Štúdia, ktorá obsahuje správy z jednotlivých krajín a súhrnnú správu, poskytuje stručný popis hlavných čŕt národných systémov dlhodobej starostlivosti v 35 európskych krajinách - členských štátoch EÚ, ako aj v krajínách EZVO (Európske združenie voľného obchodu) a kandidátskych krajín.

Súhrnná správa predstavuje porovnávaciu analýzu národných systémov dlhodobej starostlivosti. Identifikuje národné reformy zamerané na riešenie týchto výziev a predstavuje stručný prehľad ukazovateľov národnej dlhodobej starostlivosti. Uvádza aj niekoľko odporúčaní.

V správach krajín sa analyzujú štyri výzvy:

  • dostupnosť a primeranosť ustanovení o dlhodobej starostlivosti,
  • problémy súvisiace so situáciou v zamestnanosti v sociálnych povolaniach,
  • kvalita poskytovania dlhodobej starostlivosti a pracovných miest a
  • finančná udržateľnosť národných ustanovení o dlhodobej starostlivosti.

Za dlhodobú starostlivosť sú zodpovedné členské štáty. Viditeľnosť, ktorej sa jej dostáva v európskom pilieri sociálnych práv, však otvára príležitosti na vypracovanie ambicióznejšieho akčného plánu na úrovni EÚ, ktorý by reagoval na rastúce spoločné výzvy. Európsky pilier sociálnych práv uvádza, že každý má právo na kvalitnú dlhodobú starostlivú starostlivosť, a to najmä v službách domácej starostlivosti a komunitnej starostlivosti.