Etický kódex

ETICKÝ  KÓDEX
Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike

 P r e a m b u l a

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike (ďalej len „Asociácia“) v súlade so  Stanovami  Asociácie, ustanovuje tento súbor pravidiel ako Etický kódex člena Asociácie (ďalej len „Kódex“), ktorým sa člen riadi pri výkone svojej činnosti.

Asociácia je nezávislé, profesné a záujmové združenie právnických a fyzických osôb, ktoré poskytujú sociálne služby.

Cieľom  Asociácie je pomáhať svojim členom pri poskytovaní kvalitných sociálnych služieb.

Člen Asociácie koná profesionálne, eticky a podporuje iných v profesionálnom a etickom konaní pri presadzovaní a obhajovaní záujmov poskytovateľov sociálnych služieb, aby títo mohli zabezpečovať kvalitné a dostupné služby pre občanov Slovenskej republiky.


Č l á n o k 1

Úvodné ustanovenia

Kódex je jedným z prostriedkov realizácie cieľov členov Asociácie. Stanovuje uznávané hodnoty a základné etické zásady správania sa členov.

Kódex stanovuje zásady správania v súlade s platnými právnymi predpismi a ďalšími dokumentmi, dodržiavaním ktorých chráni záujmy členov a určuje vzťahy k vonkajšiemu prostrediu.

Dodržiavanie Kódexu je pre všetkých členov Asociácie záväzné.

Uznávané hodnoty

Uznávané hodnoty členov Asociácie sú:

    *  dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť členov Asociácie,
    *  presadzovanie spoločných stanovísk a potrieb pri poskytovaní sociálnych služieb,
    *  formulovanie a presadzovanie spoločných záujmov voči verejnosti, samospráve a štátu,
    *  sprostredkovanie rozširovania odborných, legislatívnych, vedeckých a výskumných poznatkov a skúseností súvisiacich s poskytovaní sociálnych služieb,
    *  organizovanie, alebo zabezpečovanie študijnej, vzdelávacej, informačnej a expertnej činnosti.

Č l á n o k  2

Všeobecné ustanovenia

Člen Asociácie je povinný:

    * dodržiavať platné a záväzné právne predpisy Slovenskej republiky,
    * dodržiavať predpisy organizácií, s ktorými je člen v právnom vzťahu,
    * predchádzať a zabraňovať porušovaniu právnych predpisov a nezúčastňovať sa a nepodporovať iných v takomto konaní,
    *  dodržiavať Stanovy Asociácie,
    *  dodržiavať uznesenia Asociácie,
    *  platiť členské príspevky, ktorých výšku a termín splatnosti schvaľuje Valné zhromaždenie asociácie,
    *  vymenovať svojho zástupcu, ak bol člen zvolený do orgánov Asociácie a podporovať ho  vo vykonávaní funkcie,
    *  prispievať svojimi poznatkami k naplňovaniu cieľov Asociácie, zdieľať ich s ostatnými členmi a zavádzať ich podľa možností do výkonu svojich činností,
    *  zúčastňovať sa zasadnutí orgánov Asociácie,
    *  vykonávať svoje povinnosti v súlade s morálnymi zásadami a prijať odporúčania a rozhodnutia Etickej komisie,
    * dodržiavať tento Kódex.

 
Dovolanie sa  na členstvo v Asociácii

Riadnym členom Asociácie, alebo pridruženým členom Asociácie môže byť každá právnická, alebo fyzická osoba, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb a túto činnosť vykonáva podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v súlade s ním.

Člen Asociácie má právo odvolávať sa na členstvo uvážlivým a dôstojným spôsobom tak, aby nijakým spôsobom toto členstvo, Asociáciu alebo iných členov Asociácie nepoškodil.

Člen Asociácie môže používať logo Asociácie a označenie “Člen Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike“ a súčasne dbá na jeho ochranu.

 
Profesionálne správanie

Člen Asociácie sa nesmie správať neprofesionálnym spôsobom obsahujúcim nečestnosť, podvod alebo účelové manipulovanie s faktami, alebo sa na takomto správaní podieľať.

O dôveryhodnosti, čestnosti a profesionalite ostatných členoch Asociácie sa nesmie vyjadrovať zaujato, skreslene alebo nepravdivo.

Č l á n o k 3

Vzťah k  verejnosti

Člen Asociácie:

Svojou profesionalitou a nestranným konaním upevňuje dôveru verejnosti ku kvalitnému a transparentnému poskytovaniu všetkých služieb v sociálnej oblasti.

Nepoužíva vo svojej činnosti prostriedky, ktoré odporujú platným právnym predpisom alebo ich obchádzajú.

Pravdivo informuje o svojej činnosti, reaguje včas na pripomienky a názory a vysvetľuje dôležité otázky a problémy.

Č l á n o k 4

Informovanie zamestnancov o Kódexe

Člen Asociácie je povinný:

    *  informovať svojich zamestnancov o zosúladení svojej činnosti s týmto Kódexom,
    * oboznámiť svojich zamestnancov s obsahom Kódexu,
    * vyžadovať od svojich zamestnancov vykonávanie služieb v súlade s všeobecnými mravnými hodnotami a právnymi princípmi.

Č l á n o k  5

Vzťahy k štátnym orgánom, organizáciám a médiám

Člen Asociácie vystupuje voči štátnym orgánom, organizáciám a médiám korektne, s vysokou odbornosťou pri zachovávaní svojej nezávislosti voči ním.

Vo vzťahu k médiám vystupuje výlučne prostredníctvom členov Asociácie na to určených.

Č l á n o k  6

Informačná povinnosť

Pri vstupe do Asociácie a každej zmene údajov je člen Asociácie povinný poskytnúť minimálne tieto údaje:

    *  názov a sídlo poskytovateľa sociálnych služieb,
    *  druh  sociálnej služby,
    *  kontaktné údaje, telefón, fax, e-mail.

Č l á n o k  7

Vystupovanie členov v mene Asociácie

Členovia Asociácie sú oprávnení presadzovať svoje spoločné záujmy v zmysle Stanov  Asociácie, pri rokovaniach s výkonnými orgánmi štátu, ďalšími orgánmi, ako aj s inými subjektami, ktorých činnosť má na členov Asociácie vplyv.

Pri obhajobe záujmov podľa predchádzajúceho odseku člen Asociácie musí:

    * vystupovať verejne, otvorene a transparentne,
    * informovať o dosahoch navrhovaných riešení a ich celospoločenskom prospechu,
    * viesť verejne prístupnú evidenciu stretnutí so subjektami, ktorých rozhodnutia sa snažia ovplyvniť.

Č l á n o k  8

Vzťahy medzi členmi Asociácie

Členovia Asociácie sa správajú medzi sebou čestne, zodpovedne a korektne a snažia sa viesť svoju činnosť tak, aby medzi nimi neprichádzalo k rozporom, ktoré nemajú povahu obvyklého konkurenčného správania.

Členovia Asociácie nesmú  vyvíjať činnosť, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a ktorá súčasne môže privodiť ujmu iným členom Asociácie, pri poskytovaní sociálnych služieb.

Zmierlivé riešenie sporov

Členovia Asociácie sa snažia riešiť svoje vzájomné rozpory dohodou. V prípade, ak niektorý člen Asociácie považuje správanie iného člena Asociácie v rozpore s bodmi tohto článku a ak nedospejú k vzájomnej dohode, spor rieši Etická komisia Asociácie.

Členovia Asociácie sa zaväzujú, že nezačnú voči sebe viesť súdne, správne alebo iné konanie predtým, než sa pokúsia odstrániť vzájomné rozpory dohodou, prípadne rozhodnutím  Etickej komisie Asociácie. Pred podaním návrhu na začatie súdneho, správneho alebo iného konania sú členovia Asociácie povinní o svojom úmysle začať takéto konanie vopred dotknutého člena Asociácie informovať.

Podanie žiadosti na riešenie etickou komisiou

Žiadosť na riešenie etickou komisiou musí byť písomná obsahovať:

    * označenie žiadateľa,
    * predmet riešenia žiadosti,
    * voči čomu, alebo komu žiadosť na riešenie smeruje,
    * čo sa má dosiahnuť nápravou predmetu riešenia žiadosti.

Žiadosť na riešenie etickou komisiou sa zasiela na adresu:

Predsedníčka etickej komisie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Mgr. Jana Hrebíková
Čachtická 17
831 06 Bratislava.

Takto označená písomnosť sa neotvára, ale doručuje sa predsedníčke etickej komisie, ktorá zvolá zasadanie etickej komisie v súlade s Kódexom.

Každá žiadosť má byť vyriešená do 30 dní od prevzatia predsedníčkou etickej komisie. V odôvodnených prípadoch, ak riešenie vyžaduje písomné vyjadrenia dotknutých osôb je termín predĺžený do 60 dní. Etická komisia podanie uzatvára písomnou zápisnicou, ktorú  musí podpísať kvalifikovaná väčšina členov etickej komisie a najmenej polovica musí mať súhlasné stanovisko s odpoveďou. Nesúhlasné stanovisko člen etickej komisie v zápisnici označí a odôvodní.

Kontrola dodržiavania Kódexu

Dodržiavanie Kódexu kontroluje a sankcie za jeho porušenie udeľuje členom Etická komisia Asociácie.

Kódex je zverejnený na internetovej stránke Asociácie.

Č l á n o k  9

Záverečné ustanovenia

Kódex bol schválený etickou komisiou dňa 21.5.2009.

Kódex nadobúda účinnosť dňa  1.6.2009.

Kódex bude zaslaný všetkým členom Asociácie v elektronickej podobe a zverejnený na internetovej stránke Asociácie.

V Bratislave, dňa 21.5.2009                      

Ing. Milada Dobrotková,  predseda APSSvSR

Mgr. Jana Hrebíková, predseda Etickej komisie APSSvSR

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR