Odborné sekcie

Odborné sekcie

Odborné sekcie zriaďuje Asociácia na pomoc pri riešení problémov pri poskytovaní  jednotlivých druhov sociálnych služieb. K dnešnému dňu má Asociácia 6 odborných sekcií:

  • Sekcia pre seniorov
  • Sekcia pre sociálne poradenstvo
  • Sekcia pre osoby so zdravotným postihnutím
  • Sekcia pre sociálno-právnu ochranu a kuratelu
  • Sekcia pre prácu s ľuďmi v kríze
  • Sekcia pre legislatívu
   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR