Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom Asociácie.  Predsedníctvo tvorí tvorí predseda a členovia predsedníctva. Predseda je štatutárnym zástupcom Asociácie. Zastupuje Asociáciu navonok a koná jej menom. Riadi Predsedníctvo a zvoláva jeho zasadanie. Rozhoduje o neodkladných záležitostiach v čase, kedy predsedníctvo nezasadá. Členovia Predsedníctva sú spravidla zástupcovia regionov a to podľa územného členenia alebo podľa početnosti zastúpenia riadnych členov z daného regiónu.


Predsedníctvo Asociácie

Predsedníctvo asociácie - kontakty

Meno a priezvisko

Funkcia

Emailová adresa

Ing. Milada Dobrotková

predsedníčka

JLIB_HTML_CLOAKING

MUDr. Božena Bušová

podpredsedníčka

JLIB_HTML_CLOAKING

Anna Ghannamová

zástupca za kraj Bratislava

JLIB_HTML_CLOAKING ,

Mgr. Miriam Maasová

zástupca za kraj Trnava

JLIB_HTML_CLOAKING

Mgr. Viera Mrázová

zástupca za kraj Trenčín

JLIB_HTML_CLOAKING

Ing. Helena Melková

zástupca za kraj BBystrica

JLIB_HTML_CLOAKING

Mgr. Juliana Hanzová  

zástupca za kraj Nitra, jazyková korektorka

JLIB_HTML_CLOAKING

RNDr. Ladislav Hraško

zástupca za kraj Žilina

JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING ,

Ing. Pavol Vilček

zástupca za kraj Prešov

JLIB_HTML_CLOAKING

Ing.Cyril Korpesio

zástupca za kraj Košice

JLIB_HTML_CLOAKING

Mgr. Gumulák

zástupca S.K. Charita

JLIB_HTML_CLOAKING

Ing. Gasper

zástupca za Ev. Diakonia

JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING

Ing. Miroslav Feješ

Zástupca za: verejno-neverejní poskytovatelia

JLIB_HTML_CLOAKING

PhDr. Elena Zubáková, PhD

Sekcia pre poskytovanie výkonu opatrení podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a   sociálnej kuratele.

JLIB_HTML_CLOAKING

Mgr. Denisa Morgensternova

etická komisia - predsedníčka

JLIB_HTML_CLOAKING

Mgr. Ján Danko

etická komisia - člen

JLIB_HTML_CLOAKING

Mgr. Juríková Tatiana

etická komisia - členka

JLIB_HTML_CLOAKING

Ing. Mária Trenčíková

revízna komisia - predsedníčka

JLIB_HTML_CLOAKING

Ing. Magda Veselská

revízna komisia - členka

JLIB_HTML_CLOAKING

Mgr. Júlia Hlavačková

revízna komisia - členka

JLIB_HTML_CLOAKING "> JLIB_HTML_CLOAKING

Mgr. PhDr. Zuzana Tománková Miková, MPH., PhD.,

Právne poradenstvo pre členov APSSvSR

JLIB_HTML_CLOAKING

Ing. Jiří Frančík

Administrátor web stránky

JLIB_HTML_CLOAKING


   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR