Stanovy

STANOVY
Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR


I.
Názov, sídlo, právne postavenie, pôsobnosť

1.    Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky, občianske združenie, ďalej len Asociácia, je občianskym združením.
2.    Sídlom Asociácie je Čachtická 17, 831 06 Bratislava.
3.    Asociácia pôsobí na území Slovenskej repubiky.

II.
Predmet činnosti

1.    Asociácia je nezávislé, profesné a záujmové združenie právnických a fyzických osôb, ktoré poskytujú sociálne služby. Cieľom Asociácie je pomáhať svojim členom pri poskytovaní kvalitných sociálnych služieb pre klientov. Tento cieľ bude Asociácia plniť tým, že:

a.    bude presadzovať spoločné stanoviská a potreby svojich členov pri poskytovaní sociálnych služieb,
b.    bude formulovať a snažiť sa presadzovať spoločné záujmy svojich členov, vo verejnosti, k samospráve a k štátu,
c.    bude sprostredkovať rozširovanie odborných, legislatívnych, vedeckých a výskumných poznatkov a skúseností súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb svojich členov,
d.    bude organizovať, sprostredkovávať, alebo zabezpečovať štúdijnú, vzdelávaciu, informačnú a expertnú činnosť pre svojich členov.

III.
Členstvo, vznik a zánik

1.    Členstvo v Asociácii je dobrovoľné.
2.    Členstvo v Asociácii môže byť riadne a pridružené.
3.    Riadnym členom Asociácie, alebo pridruženým členom Asociácie môže byť každá právnická, alebo fyzická osoba, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb a túto činnosť vykonáva podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v súlade s ním.
4.    Riadne a pridružené členstvo vzniká doručením písomnej prihlášky právnickej, alebo fyzickej osoby na adresu Asociácie. Prihláška musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadajúceho člena a musí obsahovať:

a.    žiadosť o členstvo riadne, alebo pridružené,
b.    predmet činnosti žiadateľa,
c.    kontaktné údaje žiadateľa a osobu splnomocnenú zastupovaním v Asociácii,
d.    uvedenie zakladateľa,
e.    podpis štatutárneho zástupcu.

5.    Do jedného roka od prijatia prihlášky musí s riadnym, alebo pridruženým členstvom vyjadriť písomne súhlas zakladateľ, inak riadne členstvo zaniká. Riadny člen môže požiadať o pridružené členstvo v Asociácii.
6.    Riadny člen sa stane pridruženým členom ak neuhradí členský príspevok ani do 30 dní od upozornenia na túto povinnosť.
7.    Riadne, alebo pridružené členstvo v Asociácii zaniká:

a.    zánikom člena, ktorý bol právnickou osobou, alebo smrťou člena, ktorý bol fyzickou osobou pri poskytovaní sociálnych služieb,
b.    písomným doručením vzdania sa členstva, podpísaným štatutárnym zástupcom, alebo zakladateľom.
c.    rozhodnutím Valného zhromaždenia Asociácie z dôvodu porušenia Stanov Asociácie. Pred rozhodnutím Valného zhromaždenia sa má člen právo ku konaniu o zrušení členstva vyjadriť.
d.    neuhradením členského príspevku riadneho člena, aj keď bol člen upozornený na povinnosť uhradiť členské a túto nesplnil do 30 dní od upozornenia. Od tejto lehoty sa riadny člen stáva pridruženým členom. O zrušení členstva rozhoduje Valné zhromaždenie na svojom zasadaní podľa písmena c),
e.    zánikom členstva nevzniká právo na vrátenie členského, ani jeho časti, ani iného majetkového vysporiadania.

IV.
Práva a povinnosti členov

1.    Riadny člen člen má právo:

a.    voliť a byť volený do orgánov Asociácie a navrhovať kandidátov,
b.    podávať návrhy, doporučenia a žiadosti orgánom Asociácie,
c.    využívať materiálne a technické prostriedky, ktoré vlastní Asociácia,
d.    byť informovaný o činnosti Asociácie,
e.    byť informovaný o výsledkoch rokovaní orgánov Asociácie so spoločenskými orgánmi a organizáciami, so samosprávnymi a štátnymi orgánmi,
f.    byť informovaný o možnostiach vzájomnej spolupráce, alebo vzájomnej výmene skúseností s asociáciami poskytovateľov sociálnych služieb v zahraničí,
g.    zúčastňovať sa akcií, ktoré poriada Asociácia a využívať všetky poznatky Asociácie pri poskytovaní sociálnych služieb.

2.    Riadny člen má povinnosť:

a.    dodržiavať Stanovy Asociácie,
b.    dodržiavať uznesenia Asociácie,
c.    platiť členské príspevky, ktorých výšku  a termín splatnosti schvaľuje Valné zhromaždenie Asociácie
d.    vymenovať svojho zástupcu, ak bol člen zvolený do orgánov Asociácie a podporovať ho vo vykonávaní funkcie,
e.    prispievať svojimi poznatkami k naplňovaniu cieľov Asociácie a zdieľať ich s ostatnými členmi a zavádzať ich podľa možností do výkonu svojich činností,
f.    zúčastňovať sa zasadaní orgánov Asociácie,
g.    vykonávať svoje povinnosti v súlade s morálnymi zásadami a prijať odporúčania a rozhodnutia Etickej komisie.

3.    Pridružený člen má právo:

a.    byť informovaný  v elektronickej forme o činnosti Asociácie,
b.    byť informovaný v elektronickej forme o výsledkoch rokovaní orgánov Asociácie so spoločenskými orgánmi a organizáciami, so samosprávnymi a štátnymi orgánmi,
c.    byť informovaný v elektronickej forme o možnostiach vzájomnej spolupráce, alebo vzájomnej výmene skúseností s asociáciami poskytovateľov sociálnych služieb v zahraničí,
d.    zúčasťňovať sa Valného zhromaždenia s poradným hlasom, ak uhradil účastnícky poplatok,
e.    zúčastňovať sa akcií, ak uhradil účastnícky poplatok, ktoré poriada Asociácia a využívať všetky poznatky Asociácie pri poskytovaní sociálnych služieb,
f.    podávať návrhy, doporučenia orgánom Asociácie.

4.    Pridružený člen má povinosť:

a.    dodržiavať Stanovy Asociácie podľa rozsahu pôsobnosti pre pridruženého člena,
b.    dodržiavať uznesenia Asociácie podľa rozsahu pôsobnosti uznesenia pre pridruženého člena a prijať odporúčania a rozhodnutia Etickej komisie.

V.
Orgány Asociácie

1.    Orgánmi Asociácie sú:

a.    Valné zhromaždenie,
b.    Predsedníctvo,
c.    Etická komisia,
d.    Revízna komisia,
e.    Odborné komisie

2.    Orgány rozhodujú a uznášajú sa v ráci svojej kompetencie. Uznesenie je prijaté, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Rokovanie je uznášania schopné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov.
3.    V prípade nevyhnunej potreby môže Predsedníctvo využiť elektronickú formu hlasovania ak nie je reálne možné aby sa Predsedníctvo zišlo v reálnom čase. Takéhoto hlasovania sa musia zúčastniť najmenej 2/3 členov Predsedníctva. Hlasovanie sa uskutoční elektronickou poštou, pričom na následne vyhotovenom písomnom médiu musí byť jasné:

a.    predmet hlasovania,
b.    dátum hlasovania,
c.    výsledok hlasovania člena Predsedníctva jasne označený buď: za, alebo proti, alebo zdržal sa.

4.    Zmeny v Stanovách Asociáce musí schváliť Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých riadnych členov.
5.    V prípade rovnosti hlasov, bude prijaté uznesenie za ktoré hlasoval predseda.

VI.
Valné zhromaždenie

1.    Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie. Jeho členmi sú všetci členovia Asociácie.
2.    Riadne rokovanie Valného zhromaždenia zvoláva Predsedníctvo a to najmenej raz ročne.
3.    Mimoriadne rokovanie zvolá Predsedníctvo do 60 dní, ak o to písomne požiada najmenej 1/3 riadnych členov Asociácie.
4.    Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:

a.    schvaľovať Stanovy, rokovací poriadok a ich zmeny.
b.    voliť a odvolávať predsedu Asociácie, členov Predsedníctva, členov Etickej komisie, Revíznej komisie, pričom ich volebné obdobie je 4 roky,
c.    schvaľovať výšku členských príspevkov,
d.    schvaľovať zriadenie kancelárie na výkon činnosti Predsedníctva
e.    schvaľoavať správu o hospodárení, správu Etickej a Revíznej komisie,
f.    rozhodovať o zániku Asociácie a naložení s jej majetkom.

5.    Valné zhromaždenie môže svoje kompetencie rozšíriť, rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny riadnych členov Asociácie.

VII.
Predsedníctvo

1.    Predsedníctvo je výkonným orgánom Asociácie.
2.    Predsedníctvo tvorí tvorí predseda a členovia predsedníctva.
3.    Predseda je štatutárnym zástupcom Asociácie. Zastupuje Asociáciu navonok a jedná jej menom. Riadi Predsedníctvo a zvoláva jeho zasadanie. Rozhoduje o neodkladných záležitostiach v čase, kedy predsedníctvo nesasadá. V ostatných veciach rozhoduje z poverenia, alebo súhlasom Predsedníctva. V nutných prípadoch, zastupujú predsedu dvaja členovia Predsedníctva, ktorých určí svojim rozhodnutím Predsedníctvo.
4.    Členovia Predsedníctva sú spravidla zástupcovia regionov a to podľa územného členenia, alebo podľa početnosti zastúpenia riadnych členov z daného regiónu.
5.    Predsedníctvo:

a.    vyokonáva, riadi a koordinuje činnosť Asociácie vo všetkých otázkach Asociácie v odbobiach medzi dvomi zasadaniami Valného zhromaždenia, okrem kompetencií podľa čl. VI, písmeno 4.,
b.    zodpovedá Valnému zhromaždeniu za svoju činnosť a pripravuje o nej správu,
c.    zodpovedá za správu majetku Asociácie a za nakladanie s finančnými prostriedkami,
d.    plní funkciu rozhodcu, ak vznikne spor medzi Etickou komisiou a Revíznou komisiou, alebo v sporoch medzi členmi Asociácie.

5.    Predsedníctvo vo svojej činnosti plní ciele a úlohy Asociácie, rokuje najmä o návrhoch, staniskách a rohodnutiach. Dbá o spoločné záujmy všetkých členov Asociácie a záujmy klientov, ktorým členovia poskytujú svoje služby.
6.    Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej 4 x ročne.
7.    Predsedu volí Valné zhromaždenie na obdobie 4 rokov.
8.    Predseda a členovia Predsedníctva vykonávajú svoje funkcie bezplatne. Asociácia im môže preplatiť dokladované náklady spojené s ich činnosťou.
9.    Predsedníctvo organizuje a vykonáva svoju činnosť prostredníctvom kancelárie, ktorá:

a.    zabezpečuje administratívnu a ekonomickú agendu spojenú s výkonom činnosti a realizáciou cieľov Asociácie, ak bola zriadená Valným zhromaždením,
b.    vybavuje bežnú agendu v kontaktoch s členmi Asociácie,
c.    zabezpečuje administratívne práce spojené s rokovaním orgánov Asociácie.

VIII.
Etická komisia

1.    Etická komisia je zriadená voľbou Valného zhromaždenia. Etická komisia má pôsobnosť v oblasti etických otázok spojených s poskytovaním sociálnych služieb. Etická komisia vypracuje a dá na najbližšie rokovanie Valného zhromaždenia schváliť Etický kódex.
2.    Etická komisia má najmenej 3 členov, ktorí si zo svojho stredu zvolia predsedu.
3.    Etická komisia rokuje a prijíma odporúčania a rozhodnutia pre členov Asociácie vo veciach:

a.    o etických otázkach spojených s poskytovaním sociálnych služieb,
b.    o porušení Etického kódexu členmi Asociácie
c.    informuje o svojej činnosti Predsedníctvo,
d.    vypracováva správu na rokovanie Valného zhromaždenia.

IX.
Revízna komisia

1.    Revízna komisia je zriadená voľbou Valného zhromaždenia. Revízna komisia kontroluje hospodárenie Asociácie.
2.    Revízna komisia má najmenej 3 členov, ktorí si zo svojho stredu zvolia predsedu.
3.    Revízna komisia zasadá podľa potreby, najmenej 2 x ročne. Má právo a povinnosť požadovať predloženie všetkých dokladov súvisiacich s hospodárením Predsedníctva, s činnosťou kancelárie a celej Asociácie.
4.    Revízna komisia schvaľuje Pravidlá hospodárenia Asociácie.
5.    Revízna komisia vypracováva správu o hospodárení za príslušný rok a predkladá ju na schválenie Valnému zhromaždeniu.

X.
Odborné sekcie

1.    Odborné sekcie sa zriaďujú na podnet Predsedníctva na riešenie problémov pri poskytovaní  jednotlivých druhov sociálnych služieb.
2.    Odborná sekcia o svojej činnosti informuje Predsedníctvo a vypracováva o tom správu.

XI.
Majetok a hospodárenie Asociácie

1.    Majetok Asociácie tvorí:

a.    členské príspevky členov. V prípade, že členstvo člena vznike v priebehu rozpočtového roka, rozpočíta sa podľa podielu štvrťrokov od kedy je člen riadnym členom,
b.    dotácie, dary a iná majetkové podstata nadobudnutá v Slovenskej republike aj v zahraničí,
c.    výnosy z vlastného majetku,
d.    príjmy z vlastnej činnosti pri naplňovaní cieľov Asociácie,
e.    pôžičky, alebo úvery.

2.    Majetok Asociácie spravuje Predsedníctvo. Predseda vykonáva finančné operácie spojené s výkonom činnosti Asociácie. Predseda môže poveriť osobitným, písomným poverením týmto výkonom pracovníka kancelárie Asociácie.
3.    Predsedníctvo hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Pravidlami o hospodárení Asociácie, ktoré schválila Revízna komisia.

XII.
Prechodné ustanovenia

1.    Činnosť Asociácie od okamihu registrácie Stanov až do konania Valného zhromaždenie vykonáva Prípravný výbor.
2.    Prípravný výbor zasadá prvý krát 28.januára 2009.
3.    Rozhodne o realizácii ďalších krokov.
4.    Pripraví a zorganizuje ustanovujúce Valné zhromaždenie.

XIII.
Zánik Asociácie


1.    Asociácia zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia 2/3 väčšinou všetkých riadnych členov.
2.    Valné zhromaždenie rozhodne o majetku a finančnom vysporiadaní.

XIV.
Záverečné ustanovenia

1.    Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
2.    Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením.

V Bratislave dňa: 11. 2. 2009

Dodatok k stanovám (jún 2017):

Dodatok č. 1
K Stanovám Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky

Pôvodné znenie:

II.
Predmet činnosti
1. Asociácia je nezávislé, profesné a záujmové združenie právnických a fyzických osôb, ktoré poskytujú sociálne služby. Cieľom Asociácie je pomáhať svojim členom pri poskytovaní kvalitných sociálnych služieb pre klientov. Tento cieľ bude Asociácia plniť tým, že:
a. bude presadzovať spoločné stanoviská a potreby svojich členov pri poskytovaní sociálnych služieb,
b. bude formulovať a snažiť sa presadzovať spoločné záujmy svojich členov, vo verejnosti, k samospráve a k štátu,
c. bude sprostredkovať rozširovanie odborných, legislatívnych, vedeckých a výskumných poznatkov a skúseností súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb svojich členov,
d. bude organizovať, sprostredkovávať, alebo zabezpečovať štúdijnú, vzdelávaciu, informačnú a expertnú činnosť pre svojich členov.

Nové znenie:

II.
Predmet činnosti
2. Asociácia je nezávislé, profesné a záujmové združenie právnických a fyzických osôb, ktoré poskytujú sociálne služby. Cieľom Asociácie je pomáhať svojim členom pri poskytovaní kvalitných sociálnych služieb pre klientov. Tento cieľ bude Asociácia plniť tým, že:
a. bude presadzovať spoločné stanoviská a potreby svojich členov pri poskytovaní sociálnych služieb,
b. bude formulovať a snažiť sa presadzovať spoločné záujmy svojich členov, vo verejnosti, k samospráve a k štátu,
c. bude sprostredkovať rozširovanie odborných, legislatívnych, vedeckých a výskumných poznatkov a skúseností súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb svojich členov,
d. bude organizovať, sprostredkovávať, alebo zabezpečovať štúdijnú, vzdelávaciu, informačnú a expertnú činnosť.
Pôvodné znenie článku VI. Valné zhromaždenie sa doplní o odsek 6.:
6. Ak nie je Valné zhromaždenie uznášania schopné, a je prítomných aspoň 25 % členov Asociácie, Predsedníctvo môže zvolať po 15 minútach ďalšie Valné zhromaždenie, ktoré musí mať nezmenený program. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR