Účasť APSS SR v orgánoch pre čerpanie a monitorovanie fondov EU

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb sa stala členom vrcholového riadiaceho orgánu - Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy.
Minister Ľubomír Vážny vymenoval Miladu Dobrotkovú za členku tohto výboru na návrh Úradu splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie. Menovací dekrét je TU.

Relevantne dokumenty:
Návrh Plánu hodnotení EŠIF pre programové obdobie 2014-2020 pre MV
Návrh rokovacieho poriadku Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy na programové obdobie 2014 - 2020
Návrh štatútu Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy na programové obdobie 2014 -2020
Program 1.zasadnutia Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020
Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe

Prezentácie:
1. SCHVÁLENIE PD SR 2014 - 2020
2. LEGISLATÍVA A ÚLOHA CKO
3. SYSTÉM RIADENIA A METODICKÉ POKYNY
4. ITMS2014+
5. IMPLEMENTÁCIE PROGRAMOV V RÁMCI EŠIF
6. Horizontálny princíp udržateľný rozvoj 2014-2020
7. Zasadnutie NMV pre EŠIF 2014 - 2020
8. SYNERGIE 2014 - 2020
9. Plán hodnotení európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
10. Stav plnenia EAK
11. Finančné nástroje v SR v programovom období 2014-2020
12. Zjednodušovanie v rámci EŠIF
13. Stratégia EÚ pre dunajský región
14. Macro-regional strategies and EU programmes
15. Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
16. LEADER/CLLD v programovom období 2014 – 2020

Ďalšie dokumenty:
1. Rokovací poriadok NMV EŠIF
2. Štatút NMV EŠIF
3. Uznesenie 1.zasadnutia NMV EŠIF
4. Zápisnica zo zasadnutia 1. NMV pre EŠIF

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR