Ad

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom Asociácie.

Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda a členovia predsedníctva.

Predsedníctvo vo svojej činnosti plní ciele a úlohy Asociácie, rokuje najmä o návrhoch, stanoviskách a rozhodnutiach. Dbá o spoločné záujmy všetkých členov Asociácie a záujmy klientov, ktorým členovia poskytujú svoje služby.

Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej 4 x ročne.

ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA

ETICKÁ KOMISIA

Etická komisia má pôsobnosť v oblasti etických otázok spojených s poskytovaním sociálnych služieb.

REVÍZNA KOMISIA

Revízna komisia kontroluje hospodárenie Asociácie a účelnosť použitia finančných prostriedkov združenia v priebehu kalendárneho roka, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a kontroluje dodržiavanie stanov.

Mgr. Anna Ghannamová Predsedníčka
Adresa:
Fedákova 5, Bratislava 841 06
Telefon:
Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH Podpredsedníčka
Mgr. Anna Ghannamová Koordinátor Bratislavského kraja
Ing. Helena Melková Koordinátor Banskobystrického kraja
Ing. Cyril Korpesio Koordinátor Košického kraja
Mgr. Juliana Hanzová Koordinátor Nitrianskeho kraja
Ing. Pavol Vilček Koordinátor Prešovského kraja
Mgr. Gabriela Kopčajová Koordinátor Trnavského kraja
Mgr. Viera Mrázová Koordinátor Trenčianskeho kraja
Ing. Erich Hulman Zástupca za Slovenskú Katolícku Charitu
Ing. Ján Gasper Zástupca za Evanjelickú Diakóniu
Ing. Milada Dobrotková
Mgr. Lýdia Alföldyová Predsedníčka
Ing. Mária Trenčíková Predsedníčka
Fotka celého predsedníctva