Ad

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom Asociácie.

Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda a členovia predsedníctva.

Predsedníctvo vo svojej činnosti plní ciele a úlohy Asociácie, rokuje najmä o návrhoch, stanoviskách a rozhodnutiach. Dbá o spoločné záujmy všetkých členov Asociácie a záujmy klientov, ktorým členovia poskytujú svoje služby.

Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej 4 x ročne.

ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA

Mgr. Anna Ghannamová
Mgr. Anna Ghannamová Predsedníčka
Adresa:
Fedákova 5, Bratislava 841 02
Telefón:
Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH
Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH Podpredsedníčka
Ing. Helena Melková
Ing. Helena Melková Koordinátor Banskobystrického kraja
Ing. Cyril Korpesio
Ing. Cyril Korpesio Koordinátor Košického kraja
Mgr. Juliana Hanzová
Mgr. Juliana Hanzová Koordinátor Nitrianskeho kraja
Ing. Pavol Vilček
Ing. Pavol Vilček Koordinátor Prešovského kraja
Mgr. Gabriela Kopčajová
Mgr. Gabriela Kopčajová Koordinátor Trnavského kraja
Mgr. Viera Mrázová
Mgr. Viera Mrázová Koordinátor Trenčianskeho kraja
Ing. Erich Hulman Zástupca za Slovenskú Katolícku Charitu
Ing. Ján Gasper
Ing. Ján Gasper Zástupca za Evanjelickú Diakóniu
Ing. Milada Dobrotková

ETICKÁ KOMISIA

Etická komisia má pôsobnosť v oblasti etických otázok spojených s poskytovaním sociálnych služieb.

Mgr. Lýdia Alföldyová
Mgr. Lýdia Alföldyová Predsedníčka

REVÍZNA KOMISIA

Revízna komisia kontroluje hospodárenie Asociácie a účelnosť použitia finančných prostriedkov združenia v priebehu kalendárneho roka, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a kontroluje dodržiavanie stanov.

Ing. Mária Trenčíková
Ing. Mária Trenčíková Predsedníčka
Fotka celého predsedníctva