Ad

Sekcie

Sekcia sociálnych služieb v kompetencii VÚC

Mgr. Anna Ghannamová
Mgr. Anna Ghannamová Predsedníčka
Adresa:
Fedákova 5, Bratislava 841 02
Telefón:

Sekcia sociálnych služieb v kompetencii Obce

Ing. Cyril Korpesio
Ing. Cyril Korpesio Koordinátor Košického kraja

Pobytové služby v kompetencii obce

Mgr. Juliana Hanzová
Mgr. Juliana Hanzová Koordinátor Nitrianskeho kraja

Sekcia sociálnych služieb financovaných ÚPSVR (Sociálno právna ochrana a sociálna kuratela)

Ing. Pavol Vilček
Ing. Pavol Vilček Koordinátor Prešovského kraja

Sekcia: Verejní poskytovatelia

Mgr. Viera Mrázová
Mgr. Viera Mrázová Koordinátor Trenčianskeho kraja

Sekcia pre legislatívu (experti)

Ing. Milada Dobrotková